November, 2015 | Công ty may thời trang, đồng phục bảo hộ lao động Ohnew