Ohnew cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và chuyên nghiệp trong việc bảo mật các thông tin, tài liệu và dữ liệu điện tử được cung cấp bởi khách hàng nhằm thực hiện các đơn đặt hàng.
Ohnew không được cung cấp các thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử kể trên cho bất cứ bên nào không tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà không có sự cho phép bằng văn bản của KH (cả trong và sau thời hạn các hợp đồng được ký giữa Ohnew và KH).
Ohnew sẽ chỉ cung cấp những thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử kể trên, trên cơ sở “cần biết” chặt chẽ, cho các bên cung cấp/sản xuất/thiết kế tham gia vào quá trình cung cấp dịch vụ, kế hoạch và nội dung ý tưởng nhằm thực hiện các đơn đặt hàng của Qúy Khách..