Nhận yêu cầu

Lên thiết kế

Duyệt mẫu

Báo giá

Đặt hàng

Sản xuất

Giao hàng , thanh toán